Sunday, February 17, 2008

Kulu Shaker Govinda
Govinda Jaya Jaya
Gopala Jaya Jaya
Radha-ramanahari
Govinda Jaya Jaya
Nrsingadeva Jaya Nrsingadeva
Gaura Gaura Gaura Hari
Prabhupada
Govindam